Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Ozřejmit okolnosti vzniku, účelu, působení, výsledků, současnosti a výhledu více než dvacetileté existence nadace „Národ dětem“ předpokládá zmínit minulost, okolnosti vzniku nadace, jejího úsilí a přínosu pro zlepšení komplexní diagnostiky a léčby zhoubnými nádorovými chorobami nemocných dětí a snahy o další zkvalitnění léčebných výsledků.

Až do konce roku 1989 Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5-Motole, která byla jediným pracovištěm oboru dětské onkologie v Československu a obstarávala veškerou péči o nádory nemocné děti, s výjimkou leukémií z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska, živořila. Zápasila s nedostatkem lůžek, postrádala, včetně s ní spolupracujících pracovišť nemocnice, některé základní diagnostické vybavení (např.přístroj pro vyšetření ultrazvukem, výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci a řadu přístrojů pro zásadní vyšetření laboratorní). Napjatá byla situace v zásobování nezbytnými léky – stěží bylo možné zajistit základní cytostatika, chyběly ve světě už užívané léky a antibiotika. Šťastnějším dětem je na naše doporučení a přes přísný zákaz obstarávali rodiče od příbuzných a známých ze zahraničí. Nebyl k dispozici odpovídající přístroj pro radioterapii, děti, které vyžadovaly léčbu zářením bylo nutné denně rozvážet po radioterapeutických pracovištích ostatních pražských nemocnic. Často nebyly v dobrém zdravotním stavu, nebylo snadné je začlenit do přetížených programů ozařování a zajistit pro malé děti, které je nutné při ozáření uspat, zkušeného anesteziologa. Transportovat děti v přeplněné sanitce (s doprovodem) ucpanými ulicemi Prahy bylo riskantní. Chyběli přístroje pro chirurgickou léčbu – laserový skalpel, ultravibrační chirurgická odsávačka, oční laser, anesteziologické přístroje, ale i infuzní pumpy nezbytné pro chemoterapii a některá další, ve světě již běžně užívaná zařízení.

Listopadové události byly opojné pro většinu národa a do té doby nepředstavitelnou příležitost získala i Klinika dětské onkologie. Už za několik dní po sametové revoluci uveřejnila Lidová demokracie (tehdejší noviny Lidové strany), článek, který informoval veřejnost o špatných podmínkách, ve kterých byly nemocné děti léčeny. Reakce veřejnosti na uveřejněnou informaci byla mimořádná. Příval pochopení, soucitu a zájmu společnosti byl nečekaný. O osud našich pacientů a naše pracovní podmínky projevovaly zájem desítky či spíše stovky jednotlivců a institucí. Telefonátů a návštěv na klinice byl bezpočet. Všichni nabízeli pomoc v nejrůznější formě. Novináři, rozhlasoví a televizní reportéři si podávali dveře kliniky, ve všech sdělovacích prostředcích se objevovaly nové zprávy o „dětské onkologii v Motole“, které vyvolávaly další a další odezvy. Dostávali jsme hračky,televizory, knihy, přicházeli výtvarníci s nabídkami na výzdobu kliniky a umělci navštěvovali děti ve snaze je rozptýlit a potěšit. Nejvíce bylo peněžních nabídek. V tom však byl kámen úrazu. Ani nemocnice a tím spíše klinika nebyly právnickými subjekty, které by mohly přijímat peníze a do zásuvky stolu je dávat možné nebylo. S lítostí a obtížně bylo nutno tyto nabídky odmítat a prosit dárce o posečkání, až se situace nějak vyřeší.

Jednoho dne zazvonil telefon. Reprezentantka velké československo-francouzské společnosti sdělovala, že vedení firmy se rozhodlo věnovat klinice 200 000 francouzských franků. Na omluvu reagovala dáma otázkou: „ V čem je problém ?“ Vysvětlení přerušila větou: „To je jednoduché. Založíme pro vaši kliniku konto a vy je budete podle potřeby využívat.“ Stalo se, peněžní dary se začaly scházet ze všech možných míst a konto utěšeně narůstalo. Zřízeno bylo v roce 1990 a ve smyslu nové právní úpravy se v témže roce změnilo v regulérní nadaci. Bylo potřeba ji pojmenovat. Zažívali jsme situaci podobnou té, při které sbírali ve druhé polovině 19. století lidé prostředky na stavbu Národního divadla. Na památku je nad jevištěm nápis Národ sobě. V roce 1990 pomáhal národ onkologicky nemocným dětem a naší klinice. Myšlenková asociace je zřejmá. Tenkrát Národ sobě, tentokrát Národ dětem.

Význam nadace, která od chvíle vzniku spolehlivě naplňuje své poslání zkvalitnit komplexní péči o zhoubnými nádory nemocné děti, je mimořádný. S odstupem více než 20 let od jejího vzniku je možné konstatovat, že záměr jejích zakladatelů Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. a Konstantina Pleského se zdařil. O nakládání s finančními prostředky rozhoduje správní rada, v jejímž čele stojí Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., emeritní přednosta kliniky a emeritní děkan 2. LF UK v Praze. Dalšími jejími členy jsou současný přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., primář MUDr. Vratislav Šmelhaus, Konstantin Pleský, Ing. Bronislava Baláková a v současné době Agens Mikschová, která nahradila dlouholetou členku správní rady Janu Bartoňovou. Revizorem nadace je Ing.arch. Jarmil Srpa a výkonným tajemníkem JUDr. Jaromír Kain.

Správní rada nadace důsledně dbá na to, aby finanční prostředky byly využívány ve prospěch nemocných dětí. Je zřejmé, že mnoho přístrojů využívají pracoviště spolupracující. Správní rada se schází 4x ročně, ale rozhoduje operativně i v období mezi pravidelnými zasedáními. Nadace zareagovala adekvátně na změnu v právní úpravě zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a je v současnosti zapsána jako nadace v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 169. Smlouva nadace s Fakultní nemocnicí v Motole zajišťuje veškerý provoz zakoupených zařízení z prostředků nemocnice. Úroveň péče, kterou klinika díky nadačním prostředkům poskytuje, se významnou měrou zvýšila, což dokumentují dosahované léčebné výsledky.

Z prostředků nadace byly v létech 1990 – 2010 nakoupeny zdravotnické přístroje, léky a zkvalitněno prostředí na klinice v celkové částce téměř 120 mil. Kč. Výrazný byl podíl na vybavení nového pavilonu dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Praze 5-Motole, do kterého je začleněno i radioterapeutické oddělení a pracoviště laboratorní, participující nejen na klinické diagnostice, ale i na řadě výzkumných úkolů.

V posledních letech tak byl nadací financován např. nákup endoskopu Olympus s příslušenstvím v ceně přesahující částku 1,7 mil.Kč, fluorescenčního mikroskopu téže značky v ceně vyšší než 1,7 mil. Kč, diagnostického přístroje od společnosti Toshiba v ceně přesahující částku 1,6 mil. Kč, očního laseru v ceně vyšší než 2 mil.Kč. Z prostředků nadace byla rovněž nakoupena výpočetní technika, která je nezbytná pro chod kliniky za více než 2 mil. Kč, anesteziologické přístroje za více než 1,5 mil. Kč a za téměř 2 mil.Kč byl nakoupen počítačový systém pro karyotypování, což je metoda zpřesňující diagnostiku nádorů dětských pacientů. Nadace poskytla částku 5 mil. Kč na zakoupení malé magnetické rezonance, která výrazným způsobem zkvalitnila péči o dětské pacienty kliniky. Průběžně dochází k obnově infuzních pump, které jsou pro poskytování péče nezbytné a na jejichž nákup vynaložila nadace v posledních letech částku přesahující 2 mil. Kč. Za částku přesahující 2,5 mil. Kč byl zakoupen aspirační systém. Dále byl za částku téměř 3,5 mil. Kč zakoupen v roce 2006 neuronavigační systém a za částku téměř 2 mil. Kč konturovací stanice SomaVision. V roce 2010 byl zakoupen přístroj CELAVISION za částku 2,35 mil Kč.

Kromě pořízení značného množství diagnostických a terapeutických zařízení, které jsou využívané nejen pro pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie, ale pracovišti s klinikou úzce spolupracujícími a jejich pacienty, bylo možné výrazně zlepšit i psychologickou a sociální péči (např. letní a zimní tábory léčených a vyléčených dětí). V souvislosti s tím se vyřešily i některé psychosociální problémy rodičů.

Za uplynulých dvacet let existence Nadace „Národ dětem“ se situace změnila zásadně ještě v jednom směru. Zatímco do roku 1990 česká medicína a v jejím rámci i dětské onkologie měla jen velmi omezené odborné kontakty se zahraničním, začaly se v následujících letech významně rozšiřovat. Klinika začala participovat na užívání mezinárodních diagnosticko-léčebných protokolech. Účast je pochopitelně podmíněna splněním stanových podmínek, které někdy představují finanční náklady, zejména při diagnostických procedurách. Nezbytné vyšetření, bez kterého není možné do mezinárodní spolupráce vstoupit, vyžaduje někdy zvláštní náklady, které není možné uhradit z prostředků na běžný provoz, zejména je-li prováděno na externím pracovišti. Jako příklad je možné uvést vyšetření pozitronovou emisní tomografíí (PET), kterou pro pacienty kliniky provádí za úhradu specializované oddělení Nemocnice Na Homolce. Finanční pomoc nadace potřebuje občas i na klinice prováděný výzkum – není možné, aby se česká dětská onkologie z mezinárodních úkolů, které přináší svými výsledky další diagnosticko-léčebné výsledky, vyčleňovala. Dětská onkologie ve světě dosáhla nové, vyšší úrovně, dovede zachránit životy zhruba 80 % nádory nemocných dětí a není možné, aby se takové úrovně vyléčení nedostávalo českým dětem. Finanční situace českého zdravotnictví a české vědy, včetně lékařské, není taková, jaké by bylo třeba. Onkologická péče patří k nejnáročnějším a právě v situacích, kdy nejsou finanční prostředky k dispozici a jejich nedostatek by úroveň péče snížil, vstupuje do dění nadace. Její prostředky nejsou nevyčerpatelné a nadšení a pochopení veřejnosti opadá. Přesto i v současné době přispívají nadaci jak velké společnosti, tak řada jedinců.

K drobným dárcům patří řada chápajících občanů, kteří si nechávají strhávat ze mzdy určitý finanční obnos a poukazují ho pravidelně na účet nadace. Každý dar je nejen příspěvkem pro nemocné děti, ale i oceněním nesnadné práce zaměstnanců kliniky. Nemalé finanční prostředky získala nadace také z dědických řízení, ve kterých vystupuje na základě závěti zůstavitelů jako dědic. Každá pomoc, každý dar jsou vítány. Bankovní spojení Nadace „Národ dětem“ je 478502093/0300.